Článok

Čo je to článok 

v novinárstve a literatúre:

v širšom zmysle:

  • jeden z mnohých z obsahového aj výzorového hľadiska samostatných ucelených textov novín, časopisu, encyklopédie, zborníka alebo podobných tlačí či ich elektronických obdôb,
  • takýto ucelený text iný než správa

v užšom zmysle:

  • kratší nebeletristický literárny žáner typický pre noviny a časopisy poskytujúci vecné objasnenie konkrétnej otázky, žáner (literárny útvar)

Definícia
Tlačová správa, PR článok, PR správa alebo vyhlásenie pre médiá je písaný alebo nahraný komunikačný prostriedok určený pre novinárov za účelom oznámenia informácie s hodnotou pre médiá.
Obvykle sa posielajú poštou, faxom alebo e-mailom vybraným novinárom v novinách, časopisoch, rozhlasových a televíznych staniciach. Na distribúciu tlačových správ sa používajú aj spravodajské agentúry.
Používanie tlačových správ je bežné v oblasti vzťahov k verejnosti (public relations), ktorých cieľom je získať priaznivú pozornosť médií ku klientovi PR agentúry a/alebo publicitu pre produkty alebo podujatia tohto klienta. Tlačová správa poskytuje novinárom základ, na ktorom môžu postaviť svoj článok. Tlačové správy môžu oznámiť napríklad: plánované podujatia, zmeny v manažmente, ocenenia, nové produkty a služby, finančné výsledky, atď.
Tlačová správa sa odlišuje od novinového článku. Novinový článok je kompilácia faktov spracovaných novinárom a uverejnená v médiách, kým tlačová správa je vytvorená, aby novinárov povzbudila k napísaniu článkov o danej téme. Tlačová správa je vo všeobecnosti ovplyvnená cieľmi autora.  ZDROJ: Wikipédia

Význam tlačovej správy

Tlačová správa, PR článok, PR správa  (Public relation – vzťahy a práca s verejnosťou) je nástroj marketingovej komunikácie. Tlačová správa je písomné oznámenie obsahujúce novú informáciu, ktorá je následne rozoslaná rôznym médiám. Dnes je poňatie PR článku trochu širšie. Za tlačovú správu je v dnešnej dobe považovaný aj akýkoľvek komerčné text (písaný na zákazku) slúžiace k ovplyvneniu verejnosti navonok.

Klasická tlačová správa sa skladá z troch častí:

Titulok – je jednou z najdôležitejších častí našej tlačovej správy. Mal by byť krátky, výstižný a pokiaľ možno obsahovať sloveso. Dajme si vždy prácu vymyslieť taký titulok, ktorý vystihuje obsah aj zmysel celej tlačovej správy.

Hlavička – obsahuje názov organizácie, príp. logo, kontaktné údaje (adresa, telefón, e-mail, internetové stránky).

Domicil – správna tlačová správa obsahuje aj to, čomu sa hovorí domicil. Je to uvedenie dátumu a miesta vydania na začiatku prvého odseku.
Pri písaní je nutné dodržiavať pravidlo Päť W (What? Who? When? Where? Why? (Čo? Kto? Kedy? Kde? Prečo?)), Systém obrátenej pyramídy. Nesmie chýbať ani kontakt na kontaktnú osobu – predovšetkým mobil a e-mail. Dáva sa na koniec tlačové správy, niekedy aj do hlavičky. Pod kontaktnými údajmi sa umiestňujú aj stručné informácie o organizácii vydávajúcej tlačovú správu.

Klasická tlačová správa slúži najmä na vylepšenie povesti firmy, propagáciu výrobku, názoru či myšlienky. Zmyslom je ovplyvniť čitateľa, zmeniť jeho myslenie, názor či chápanie určitých skutočností.

(def. z wikipedia)

Pridaj komentár